Ekonomifunktionen

Vi tar hand om våra kunders ekonomifunktioner allt från den lagstadgade bokföringen till större helheter.  Vi ger rådgivning i alla till företagsverksamhetens administration hörande ärenden.

 

Bokföring

Vi erbjuder våra kunder all den service företaget behöver gällande de ekonomiska funktionerna.
Bokföringen omfattar allmänt kundföretagets  kontoutdrag – digitalt från banken, bokning av dokument, MOMS-redovisning  samt bokslut och skattedeklaration.

Rapporteringtidtabell enligt kundens önskemål.

Vi skräddarsyr våra tjänster så att de sammanfaller med våra kunders behov. Tjänsterna kan lätt omarbetas då kundens situation och behov förändras. Det är även möjligt att dela på uppgifterna mellan kunden och bokföringsbyrån, kunden kan ta ibruk och använda en del av vårt ekonomiprogram eller överföra information direkt från eget ekonomiprogram. Det är möjligt att ta i bruk alla moduler tom rapportering. Månatliga mellanbokslut samt kommunikation mellan oss och företagsledningen ligger till grund för ledningens beslut i ekonomiska frågor.

Vi handhar även bokföring för föreningar, fonder, stiftelser och bostadsaktiebolag.

 

Löneadministration

Löneräkningen innefattar minst den lagstadgade delen inklusive redovisningarna till myndigheterna. Då kunden lägger ut hela löneadministrationen till oss tar vi hand om själva löneräkningen, utbetalningen av löner och arbetsgivarprestationer från arbetsgivarens konto (fullmakt behövs) samt lönebeskeden till arbetstagarna. Vi tar även hand om all årsrapportering till skatteverket och försäkringsbolagen samt övriga anmälningar tex FPA.
De flesta arbetsavtal en är bekanta för oss och själva uträkningsprocessen är automatiserad för att minimera misstag. Vi gör upp en godkännings- och rapporteringsprocedur med varje kund. Vi följer i all löneräkning lagar och förordningar.

 

Beskattning

Vi har bred erfarenhet av skattefrågor samt  om beskattning av olika företagsformer. Våra tjänster innehåller MOMS-redovisning, skatteplanering för företag och företagare, skatterådgivning samt -deklarationer. Genom våra förbindelser kan våra kunder även sköta sina internationella skattefrågor.

 

Koncernbokslut och internationella företag

Vi har erfarenhet av koncernredovisning. Vi gör bokslut för både koncernföretag och internationella dotterbolag.
Vi förser utländska moderbolag med behövliga bokförings- och bokslutsrapporter. I internationella frågor är tjänsterna av nätverksmedlemmarna i Integra International tillgängliga.

 

Fakturering och reskontra

Kunden kan lägga ut hela faktureringsprocessen till oss. Vi ta hand om faktureringen enligt kundens önskemål, antingen per post eller elektroniskt.
För de flesta kunder där vi sköter faktureringen tar vi även hand om reskontran. Vi får kundens fakturor antingen genom fakturering eller från kundens eget faktureringsprogram. Vi förser kunden med rapporter över förfallna fakturor eller så sköter vi även indrivningen. Kunden kan även få access till reskontran. Vi kan också skicka fakturor direkt till en indrivningsbyrå enligt kundens önsekmål.

 

Leverantössfakturor och reskontra

Våra kunder kan ta i bruk cirkulering av leverantörsfakturor och elektroniskt godkännande. Hierarkin för godkännande kan förverkligas enligt kundens önskemål i en eller flere portaler. Vi kan mottaga kundens elektroniska fakturor eller skanna pappersfakturor till elektroniska fakturor.
De leverantörsfakturor kunden godkänt förs automatiskt in i reskontran. Kunden kan också överföra fakturor från eget ekonomisystem. Vi förser kunden med rapporter över obetalda eller förfallande fakturor enligt överenskommelse. Kunden kan även få access till reskontran. Vi överför betalningsunderlagen  till banken enligt tidtabell uppgjord med kunden.

 

Bankförbindelser

Vi levererar det av kunden godkända betalningsunderlaget till banken enligt önskad tidtabell. Vi hämtar kundens bankkontoutdrag direkt till vårt ekonomiprogram. I de fall vi tar hand om kundens försäljningsreskontra hämtar vi även referensinbetalningarna. Kunden har alltid reskontran up-to-date.

 

Inre rapportering

Vi planerar och verkställer kostnads- och projektbokföring enligt kundens önskemål. Vi gör budgetavvikelse –rapporter samt prognoser. Kunden får siffer- och grafiska rapporter som underlag till sina beslut.


Revision

Vi samarbetar med revisorerna och tar hand om praktiska arrangemang för flere av våra kunder. Revisionsarbete utför vi inte men vi hjälper våra kunder med att hitta sin rätta revisor/revisionsbyrå.


Utländska företag

För utländska företag sköter vi närmast frågor angående personaladministration – tex arbetsgivaråligganden samt konsultuppdrag angående personalfrågor. Vi kan även ta hand pm skattefrågorna för kundens utländska personal.

I internationella frågor är Integra-Internationals medlemsföretags tjänster till förfogande.

 

logo


logo